Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Vanaf 1985 zijn alle scholen verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te formeren.

In deze raad zijn alle belanghebbende “geledingen” van de school vertegenwoordigd: ouders en onderwijzend personeel.

Elke ouder en elk personeelslid kan zich voor een plaats in de MR kandidaat stellen en moet dan door de eigen geleding gekozen worden.

De MR denkt en praat mee over bijna alle zaken die in de school kunnen spelen.

De MR beslist mee over beleidszaken van de school en heeft ook als taak advies uit te brengen aan het schoolbestuur over schoolse aangelegenheden zoals bijv. het activiteitenplan en vakantierooster.

In het Medezeggenschapsreglement is precies geregeld in welke gevallen het “bevoegd gezag”, voordat regelingen vastgesteld of gewijzigd kunnen worden, met de MR moet overleggen.

Het bevoegd gezag is officieel het Bestuur, maar in de praktijk komen veel voorstellen natuurlijk van de schoolleiding.

De vorm van inspraak verschilt per geval: soms is de instemming van (een deel van) de MR noodzakelijk, soms heeft de raad een adviserende taak.

Zo kan de Medezeggenschapsraad een belangrijke rol spelen in het beleid van de school.

Voor een aantal zaken dient het schoolbestuur instemming te krijgen van (G)MR.

Een afvaardiging van de MR neemt deel aan het overleg van de GMR.

De GMR is de Gemeenschappelijke MR van alle scholen die deel uitmaken van Stichting Nuwelijn.

Bovenschoolse zaken, die alle scholen aangaan worden in de GMR besproken

Het gaat hierbij om zaken als het bestuursformatieplan, het zorgplan, het activiteitenplan, het schoolplan en diverse beleidsplannen van het bestuur.

De MR vergadert een aantal keren per jaar. Zie hieronder voor de data. De vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen is welkom.

Notulen van de vergadering kunt u hieronder vinden.

 

In de huidige MR zitten namens de ouders Coen Donders, Ilse v.d. Broek en Joost de Roover.

Namens het personeel nemen  Wilma Hesemans, Rieneke Vinken en Marinka Oostendorp deel.

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Data MR-vergaderingen 2018/2019:

28 augustus 2018

10 oktober 2018

13 december 2018

20 februari 2019

17 april 2019

22 mei 2019

 

26 juni 2019 (reservedatum)

 

     Burg. van Mierloschool is onderdeel van Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen