Effectiviteit

Ons daltononderwijs is effectief. We geven ons onderwijs zo vorm, dat elk kind via de kortst mogelijke route zijn doelen bereikt.
De doelen die we stellen zijn doelen op het gebied van rekenen, taal en sociale vaardigheden, maar ook zogeheten daltondoelen. Dit zijn bredere doelen op het gebied van zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerken en reflectie.
De kortste mogelijke route realiseren we door ons onderwijs optimaal op een kind af te stemmen en goed te organiseren.

Voor het optimaal afstemmen van ons onderwijs is het allereerst nodig dat een leerkracht inzicht heeft in de kennis en mogelijkheden van een kind. Met behulp van toetsen, observaties en reflectiegesprekken verzamelt de leerkracht informatie over een kind.
Aan de hand van deze informatie bepaalt de leerkracht wat de verschillende onderwijsbehoeften van het kind zijn en wordt hij bij elk vak in de voor hem juiste instructiegroep ingedeeld.

We hanteren maximaal vier instructiegroepen; de basisinstructiegroep, de verlengde instructiegroep, de verkorte instructiegroep en kinderen met een eigen leerlijn.
Kinderen uit de basisinstructiegroep, krijgen de normale instructie van de leerkracht. Kinderen uit de verlengde instructiegroep doen mee aan de normale instructie en krijgen daarnaast nog extra instructie aan de instructietafel waarin de lesstof nogmaals wordt uitgelegd.
Kinderen uit de verkorte instructiegroep krijgen een korte startinstructie en mogen daarna zelfstandig aan het werk. Zij krijgen de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf te bepalen of ze nog extra uitleg bij een opdracht nodig hebben. Is dat nodig, dan doen ze mee met de normale instructie. Is de lesstof duidelijk dan gaan ze zelfstandig aan het werk.
Kinderen met een eigen leerlijn volgen een heel eigen lesprogramma en krijgen waar nodig hun eigen instructie. Dit kan bijvoorbeeld door voor de instructie in een andere jaargroep aan te sluiten. Ook kan er soms instructie buiten de groep gerealiseerd worden.
Omdat bij het indelen in instructiegroepen niet naar toetsresultaten alleen wordt gekeken, kan het zijn dat een kind ondanks heel goede toetsresultaten toch bij de basisinstructie wordt ingedeeld.
Een kind dat in de verkorte instructie wordt ingedeeld moet immers niet alleen goed kunnen rekenen of spellen, maar ook in staat zijn zijn eigen kunnen in te schatten en zelfstandig te werken.

Effectiviteit is bij ons ook terug te zien in de organisatie van het onderwijs. Leerkrachten werken zoveel mogelijk samen, zoals bijvoorbeeld bij het horizontaal rekenen.
De groepen 4 t/m 8 rekenen allemaal tussen 9.00 en 10.00 uur. Dit maakt het mogelijk om leerlingen uit te wisselen. Kinderen die een eigen leerlijn volgen omdat ze een jaargroep hoger kunnen rekenen, sluiten een groep hoger aan voor de rekeninstructie. Kinderen die een eigen leerlijn volgen omdat ze juist de rekenstof van een leerjaar lager maken, sluiten in die groep aan voor instructie.
Het horizontaal rekenen heeft tot gevolg dat sommige kinderen in groep 8 alle lesstof al doorlopen hebben. Deze kinderen krijgen verbredingsstof aangeboden, bijvoorbeeld m.b.v. de wisschriften van Vierkant voor Wiskunde.

Ook de weektaak is een middel om ons onderwijs zo effectief mogelijk te maken.
Elk kind krijgt een taak op maat aangeboden, passend bij het niveau het kind.
Ook de zelfstandigheid en vrijheid en verantwoordelijkheid binnen de taak wordt afgestemd op het kind. Kinderen die dat nodig hebben moeten de spellingopdrachten direct na de spellinginstructie inplannen en kinderen die dat aankunnen mogen zelf een moment in de week kiezen om de spellingles te maken.
Daarnaast maakt het werken met de weektaak het voor een kind mogelijk om zo goed mogelijk met zijn werktijd om te gaan. Loopt een kind met een opdracht vast, dan kan hij het werk even wegleggen en iets anders gaan doen. Dit geeft hem de gelegenheid om er later weer met een frisse blik naar te kunnen kijken of hulp in te roepen van de leerkracht, zonder dat er werktijd verloren gaat.

     Burg. van Mierloschool is onderdeel van Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen